Българско гражданство

ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Придобиване на българско гражданство на лица, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва по реда и условията, определени в чл. 13 на Закона за българското гражданство.

Лице, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.

Лице, получило хуманитарен статут преди не по-малко от пет години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.

Условията за получаване на българско гражданство са определени в чл. 12. на Закона за българското гражданство.

Чл. 12. (1)  Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:

 1. е пълнолетно;
 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;
 3. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
 4. владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката.

Процедурата по придобиване на българско гражданство започва с подаване на Молба за придобиване на българско гражданство след предварително резервиране на дата в сайта на Министерство на правосъдието в онлайн системата.

Към молбата следва да бъдат приложени:

 • Удостоверениe за раждане (при липса на такова се прилага удостоверение от Държавната агенция за бежанците, съдържащ реквизити от Удостоверение за раждане по чл. 54, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците);
 • Удостоверение за предоставен бежански или хуманитарен статут с посочена дата на предоставяне от Държавната агенция за бежанците;
 • Официални документи, удостоверяващи промяна на имената, както и документ за идентичност на лица с различни имена (ако има такива);
 • Свидетелство за съдимост (родените в чужбина подават заявленията – изтегли образеца от тук – и получават свидетелствата за съдимост в Дирекция „Регистри”, Отдел „Централно Бюро съдимост и апостил” на Министерство на правосъдието на ул. „Аксаков” № 5 (всеки работен ден от 9:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа) http://www.srs.justice.bg/219;
 • Документ от прокуратурата за липса на образувано наказателно производство  (издава се от прокуратурата);
 • Удостоверение от работодател, че лицето има трудово или служебно правоотношение или удостоверение от данъчната служба за декларирани данни и платени данъци през последната година;
 • Документи от Национална агенция по приходите, удостоверяващи внесени задължителни здравноосигурителни вноски;
 • Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието или нотариално заверено копие от диплома за завършено образование в Република България. Редът за установяване на владеене на български език е определен в Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация.Изпитът за установяване на владеене на български език се провежда от Център за оценяване на предучилищното и училищно образование (ЦОПУО) по реда и условията на центъра. Изпити се провеждат безплатно всеки последен петък от месеца, като участието в тях се заявява след подаване на молба най-малко 3 дни по-рано. При невзет изпит кандидатите имат право да се явят отново след 3 месеца.
  Примерни тестове, адрес, приемно време и контакти на ЦОПУО могат да бъдат намерени тук: http://www.ckoko.bg/page.php?c=24&d=19
 • Медицински документи, удостоверяващи, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания и от психични заболявания  (списък на заболяванията е определен  в Закона за здравето чл. 61, ал. 1 и  чл. 146 ал. 1 т. 1);
 • Копие от документ за самоличност, издаден от МВР;
 • Подробна автобиография, която следва да бъде собственоръчно подписана;
 • Актуална снимка – паспортен формат;
 • Документ за платена такса, внесена по сметката на Министерство на правосъдието.

Документите се подават лично от лицето в дирекция „Административно обслужване и канцелария” на Министерство на правосъдието.

След регистрацията на молбата се насрочва час за провеждане на интервю с лицето на български език в дирекция „Българско гражданство” на Министерство на правосъдието.

Срок за разглеждане на молбата

Справка за решенията се извършва както на място, така и онлайн.

В срок от 18 месеца от образуването на преписката Министърът на правосъдието прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ за придобиване на българско гражданство. При положително решение се заплаща държавна такса за издаване на удостоверение за българско гражданство.

Oтрицателно решение (отказ) не може да се обжалва.

При отказ лицето има право да кандидатства отново като подаде нова молба.

25.06.2017