Институции и партньори –
Структури на гражданско общество

Български съвет за бежанци и мигранти

Дейности по застъпничество на общинско ниво за промотиране на интеграцията на лицата с предоставена международна закрила в общините:

 • Поддръжка на база данни за  30-35 общини, които вече са ангажирани или могат да бъдат ангажирани в интеграцията на бежанци;
 • Организиране на срещи и диалози със  заинтересовани страни на общинско ниво;
 • Поддръжка на набор от информация, необходима на общините относно интеграцията на бежанци;
 • Развитие, поддръжка и обновяване на уеб-базирана информационна платформа за интеграция на бежанците;
 • Събиране и разпространяване на информация относно най-добрите практики в сферата на интеграция на бежанците от други страни в региона, в Европа и по света;
 • Организиране на форум за застъпничество за интеграция на бежанците на национално ниво;
 • БСБМ е съпредседател на Работната група по интеграция на бежанците, заедно с ВКБООН;
 • Мониторинг и изследване на интеграцията по  проект Национален механизъм (НИЕМ) за оценка на интеграцията, съпоставка на интеграцията с 15 европейски държави. НИЕМ разработва всеобхватни, надеждни и устойчиви методи за събиране на данни за интеграцията на получилите международна закрила. Той ще предостави доказателства, които могат да подкрепят създаването на политики за интеграция, увеличаващи потенциала на новопристигналите, получили международна закрила. Повече от 150 НИЕМ индикатора изграждат и разширяват настоящите стандарти за интеграция в ЕС и обхващат различни области и типове експертиза, различни заинтересовани страни и различни видове доказателства. БСБМ е национален младши партньор по проекта.

Повече информация: www.bcrm-bg.org

Офис 118, етаж 1

Бул. Джеймс Баучер 76, София 1407

Тел.: 02 427 17 43

 

Български Червен Кръст

Дейности за подпомагане социалната и икономическа интеграция на лица, получили бежански или хуманитарен статут:

•      Провеждане на Информационни сесии
•      Съдействие за регистриране в бюро по труда
•      Съдействие за намиране на работа
•      Съдействие за регистриране при личен лекар, намиране на жилище, записване на деца в български училища и детски градини, подаване на заявления за здравно осигуряване и документи за самоличност
•      Съдействие с превод, придружаване до болници за медицински прегледи/операции, закупуване и предоставяне
на лекарства, покриване на разходи за медицински интервенции и здравни осигуровки, предоставяне на еднократна финансова помощ
•      Консултиране за доброволно връщане в страната на произход (в сътрудничество с Международната организация
по миграция)
•      Съдействие за издирване на близки и роднини/възстановяване на семейни връзки (дирекция „Международно сътрудничество“ към БЧК)
•       Курсове по български и английски език
•       Възможност за включване в професионално обучение
•       Организиране на трудови борси с участието на потенциални работодатели
•       Социални консултации и насочване към други НПО и държавни институции
•       Предоставяне на хуманитарна помощ
•       Превод и легализация на документи
•       Допълнително обучение за деца бежанци, записани в български училища
•       Организиране на арт занимания
•       Посещения на исторически и културни забележителности в страната
•       Превенция на туберкулоза

Видео: Как бежански семейства започват нов живот в България (ARCI – Дейности на Червения кръст за интеграция на преразпределени и преселени лица)

За повече информация на страницата на Бежанско-мигрантска служба на БЧК

Информационен център за бежанци

бул „Евлоги Георгиев“ 165

София

02/ 955 0192

 

Български хелзинкски комитет

 • Правна помощ;
 • Телефонна линия за правни помощ, консултации и съвети на Арабски, Фарси, Пащу и Урду;
 • Застъпничество в стратегически съдебни спорове за търсещите и получилите международна закрила.

За повече информация:

Програма за правна защита на бежанци и мигранти

ул. „Узунджовска“ №1

София

02 981 3318

02 980 0057

Съвет на жените бежанки в България

Консултиране и социална подкрепа:

 • Осъществяване на контакт с бежанци и търсещи закрила, които не са успели да реализират връзка с институции на територията на Република България, с цел съдействие и последваща подкрепа;
 • Реализиране на контакт с бежанци и търсещи закрила насочени от други институции и организации;
 • Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите с цел планиране на дейности, които да очертаят зоните на подкрепа;
 • Посещение на адрес с цел оценка на условията на живот и планиране на дейности за подобряването им ако се налага;
 • Помощ в осигуряването на здравословните потребности чрез медицински прегледи;
 • Индивидуални и групови консултации по въпроси свързани с разяснение на правата и задълженията на пребиваващите на територията на Република България предвидени от държавното законодателство;
 • Консултиране в процеса на създаване на адресна регистрация, получаване на лични документи и здравноосигурителен статус;
 • Подкрепа в комуникацията с институции и НПО – придружаване, превод, попълване и подаване на документи;
 • Насочване към специализирани организации за оказване на помощ на бежанци;
 • Индивидуални и групови консултации по въпроси свързани с трудова заетост, образование, жилищно настаняване, достъп до здравни услуги и повишаване на здравната култура;
 • Индивидуални и групови консултации с  родители в посока  осигуряване    на базовите потребности на детето, разпознаване на нуждите на детето,  права на детето, справяне в конфликтни ситуации, превенция на насилието;
 • Консултации за бременни, достъп до медицински услуги по време на бременността, развиване на родителските умения, достъп до социална подкрепа предвидена в Закона за закрила на детето в България, подкрепа в осигуряване на базовите потребности на новороденото дете;

Групови дейности:

Арт терапевтични ателиета, групи за усвояване на нови умения. Заниманията създават предпоставка за активно общуване между участниците, което води до обмен на идеи в условията на междукултурна комуникация и повишаване нивото на усвояване на български език.

За повече информация: www.crw-bg.org

София 1000

ул. „Екзарх Йосиф“ 95

+359 8 78 136 231

 

Каритас София

За хора, търсещи международна закрила или получили бежански или хуманитарен статут, в гр. София работи Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София”, предоставящ:

 • Консултиране и съдействие за посрещане на индивидуални нужди и/или на семейството (екип „Водене на случаи“)
 • Превод и придружаване до обществени институции
 • Помощ за достъп до медицински услуги (регистриране при общопрактикуващ лекар и получаване на здравно осигуряване)
 • Кариерен център и Трудова борса „Каритас“: проверка на уменията; посредничество при наемане на работа помощ за изготвяне на CV и документи за кандидатстване; обучение по финансово управление.
 • Услуги за хора със специални нужди. Специализирани грижи и услуги са на разположение на деца и възрастни с увреждания, включително физиотерапия; кинезитерапия; арт терапия; психологическо консултиране; подкрепа за семействата; обучение за родители и обгрижващи лица. Тези услуги се предоставят в Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“ към Каритас София. Ще бъде направена оценка, за да се определи кои услуги могат да отговарят на заявените нужди.
 • Краткосрочна подкрепа, в някои случаи жилищно настаняване за хора в преходен период (прилагат се строги критерии и услугата зависи от възможностите на програмата).
 • Краткосрочно настаняване в хостел за няколко дни. Тази помощ е само за спешни случаи на хора в преходен период (прилагат се строги критерии).
 • Уроци по български език
 • Менторска програма с български граждани. Програмата свързва индивиди или семейства с български ментори. Целта е ориентация за живота в София и българската култура; практикуване на български език; получаване на помощ по практически въпроси; участие в социални събития и създаване на приятелства.
 • Дейности с деца. Развлекателни и образователни дейности за деца: уроци по български език за деца; помощ за регистриране на децата в училище; помощ за деца, които посещават училище; събития и екскурзии.
 • Дейности за жени: изкуства и занаяти (производство на бижута, плетене, рисуване и др.); уроци по български език за майки с малки деца (на възраст 2-6 години); събития и екскурзии.
 • Психологическо консултиране
 • Насочване към други услуги

Говорими езици: английски, руски, фарси, кюрдски, пащу, арабски

Работно време:  пон.-петък 9:30-17:30

Адрес: 1202 София, ул. Струма 1

Имейл: st.anna@caritas-sofia.org

Тел: +359 2 869 6335

Интернет страница: www.caritas-sofia.org

 

Център Надя

 • Социална медиация за уязвими групи и деца в риск;
 • Дистрибуция на хуманитарна помощ;
 • Осигуряване на лекарства;
 • Обучения на доброволци.

Повече информация на: www.centrenadja.org

Ул. „Георги Бенковски“, 12 А, вх.А

София 1000

02 981 93 00

МултиКулти Колектив

МултиКулти Колектив е старши национален партньор по европейски проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) – мониторинг на интеграцията, изследване  и съпоставка с  интеграцията в други  15 европейски държави. По проект НИЕМ се разработват всеобхватни, надеждни и устойчиви методи за събиране на данни за интеграцията на получилите международна закрила. Той ще предостави доказателства, които могат да подкрепят създаването на политики за интеграция, увеличаващи потенциала на новопристигналите, получили международна закрила. Повече от 150 НИЕМ индикатора изграждат и разширяват настоящите стандарти за интеграция в ЕС и обхващат различни области и типове експертиза, различни заинтересовани страни и различни видове доказателства.

 • Овластяване на родители мигранти
  Проектът има за цел да преодолява бариерите пред по-голямото овластяване на родителите в образователния процес, особено сред родителите мигранти, чрез създаването на мрежи за овластяване на родителите мигранти.
 • Програма за деца
  Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения, докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия
 • Обиколка на София за бежанци

За повече информация: www.multikulti.bg

Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес” – България

Проект „Бежанци”

Проектът за бежанците е съвместна инициатива между Си Ви Ес –  България и Каритас – София. Проектът предлага образователна помощ и широк спектър от активности за деца и възрастни бежанци, съвместно с Държавната агенция за бежанците в София.

Дейности по проекта са: английски класове, български класове, музикални класове, готварство, спортни и други събития.

За повече информация: www.cvs-bg.org

www.refugeeproject.eu

 

Център за правна помощ – Глас в България

 • Правни консултации;
 • Сътрудничество за социална и професионална интеграция.

За повече информация: www.centerforlegalaid.com

 

ФАР – Фондация за достъп до права

 • Правна помощ за уязвими групи за достъп до права;
 • Застъпничество и медийни кампании за повишаване на институционалната и обществената осведоменост;
 • Независими професионални изследвания за достъпа до права в България.

За повече информация: http://www.farbg.eu

Асоциация за развитие на София

Проект ИНТЕГРА

NTEGRA цели да подобри процеса на интеграция на граждани на трети страни в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез споделяне на знание и опит между градовете. Проектът ще насърчи по-дълбоко взаимно разбирателство между мигрантските общности и приемащото общество на фона на нарастващ политически дискурс, който обрисува мигрантите и бежанците като основна заплаха за сигурността в Европа. Партньорите по проекта ще разработят конкретни действия за преодоляване на местните проблеми пред интеграцията: създаване на местни и международни мрежи, градски одити, дневен ред за градска интеграция със сценарии за бъдещето, разработени чрез градски лаборатории за интеграция.

Асоциация за развитие на София е водещ партньор и през 2018 и 2019 ръководи консорциума от ETP – Словакия, RISSC – Италия, ICP – Чехия, Център за мир – Хърватия и РискМонитор – България.

Материали от проекта:

ГРАДСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ОДИТ ЗА СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ Интеграция на граждани на трети страни чрез градски партньорства ИНТЕГРА

Пазарът на труда и мигрантите | Нагласи към мигрантите | Мигрантите и образованието | Безопасността в София и мигрантите

Международен сайт на проекта: www.integra-eu.net

За повече информация: www.sofia-da.eu

Център за иследване на декокрацията

Проект RACCOMBAT

Проектът RACCOMBAT, дава отговор отговар на необходимостта да се търсят инструменти и механизми за предотвратяване и борба с расизма и ксенофобията срещу граждании на трети страни по време на цялостната им интеграция в обществото. Важна част от този процес е социалната ориентация, която трябва да гарантира, че участниците се развиват добре в приемащите общества в своя полза и позла на обществото.

Насоки за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци

Харта на многообразието

Хартата за многообразие е документ, доброволно подписан от компания или публична институция, с цел поемане на отговорност за предприемането на стъпки за прилагане на политики за многообразие и равенство във възможностите, независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност на всеки един индивид.

Повече информация: www.diverse-bg.eu

Обучителен модул за културна и гражданска ориентация на лица, получили международна закрила (наличен онлайн)

Тази публикация цели да подпомогне работата на обучители в осъществяването на културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила в България. Тя предоставя систематизирана информация по основни теми на културната и гражданска ориентация, както и набор от методи и техники на обучение.Предложена е цялостна обучителна програма, която да улесни адаптацията и интеграцията на бежанци, на основата на комплексно запознаване с приемното общество и активно взаимодействие с живата гражданска, социална и културна среда в страната.

Повече информация на официалния сайт на ЦИД 

Европейски център за наука, образование и иновации

Проект „Бежанците са родители“

Проектът е фокусиран върху родителите бежанци, тъй като чрез тяхното обучение и развитие ще бъдат създадени условия за развитието на млади хора, които ще са от полза както за тях, така и за цялото общество. Изготвен е и доклад за потребностите на бежанските родители, който е послужил за развитие на обучителен модул.

Повече информация: www.refugeeparentseducation.com

Сдружение Фуутура

Проект „STEADY“

В рамките на проекта ще бъдат осигурени спортни дейности за бежанци, търсещи закрила и мигранти, според тяхното състояние и увреждания. Освен спорт, ще се предлага и екипировка. Капацитетът на тази дейност е за 3-4 души.

За повече информация: www.steady-project.eu  and www.footura.com

Заедно в час

Проект „Разбираш ли училището“

Проект за разработка на учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския

– Разработка на специализирана езикова диагностика за деца с майчин език, различен от българския в начална училищна възраст

– Изработката на материали за съответните възрастови групи и нива на владеене на езика, започвайки с 2. клас.

– Разработване на материали за 3. и 4. клас по аналогия на тези за 2. клас.

Повече информация на сайта на Заедно в час

Сдружение ДИА-СПОРТ

“Младежи с мигрантски произход в спорта“

YIBinS /2019-2020/ има за цел да използва спорта като основен агент за катапултиране във взаимосвързващи структури и / или заинтересовани страни в общността или мрежата, за да работи междусекторно, за да улесни оптимално социалното включване, равните възможности и интеграцията на младежта с мигрантски произход в обществото.

YIBinS е създаден от необходимостта да подпомогне и засили интеграцията и социалното включване на младежта с имигрантски произход (YIB), което се превърна в спешен, но спорен въпрос в Европейския съюз. Младите хора с имиграционен произход са значително по-склонни да станат NEET (не в образованието, заетостта или обучението), отколкото техните местни колеги – може би до 70 процента по-вероятно, според последните оценки на Европейския център за наблюдение на промените (ЕЦМП).

Освен това резултатите от изследванията показват, че има реална необходимост от сътрудничество между заинтересованите страни в процеса на съвместно обслужване за ангажираност и социално включване на YIB. Заинтересованите страни на ниско ниво са общинските спортни служби, местните спортни организации, ръководени от доброволчески съвети и образователни организации.

Повече информация: www.dia-sport.org

 

01.08.2017