Източници на финансиране

ФИНАНСИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Съгласно Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила,източниците за финансиране на мерките по интеграция са:

 1. Европейски фондове, като Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, оперативни програми по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и др.;
 2. международни и чуждестранни финансови инструменти като Норвежкия финансов механизъм и др.;
 3. международни институции и организации;
 4. национално финансиране.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

Лицата с предоставена международна закрила имат достъп до права по реда и условията за българските граждани (лицата с предоставен статут на бежанец) или по реда и условията за чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в България (лицата с предоставен хуманитарен статут). Достъпът до права е финансиран от Държавния бюджет на Република България.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Фонд “Убежище, миграция и интеграция”(ФУМИ)

 Покана за набиране на проекти по ФУМИ

Мерките и дейностите за интеграция на чужденци, получили международна закрила след преместване или презаселване, се финансират по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Фондът „Убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)“ на ЕС има четири основни цели:

 • укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение;
 • подпомагане на законната миграция към държавите-членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, например нуждите на пазара на труда, както и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на държави извън ЕС;
 • насърчаване на стратегии за връщане в държавите членки като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход;
 • засилване на солидарността и на поделянето на отговорностите между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците мигранти и търсещи убежище.

Всички държави на ЕС (с изключение на Дания, която не участва в този фонд) изготвят национални програми, които очертават действията, чрез които те възнамеряват да постигнат целите, определени в регламента за ФУМИ.

Примерите за действия включват мерки за подкрепа:

 • системи за убежище и приемане (като например подобрени административни структури, обучение на персонала, занимаващ се с процедурите за предоставяне на убежище, разработване на алтернативи на задържането и т.н.);
 • мерки за интеграция с насоченост към местното равнище (като осигуряване на обучение и услуги на гражданите на държави извън ЕС, споделяне на най-добрите практики сред държавите от ЕС и т.н.);
 • програми за доброволно връщане, мерки за реинтеграция и др.

Макар че по-голяма част от отпуснатия бюджет на Фонда е за национални програми, част от него се използва за действия на равнището на ЕС (така наречените действия на Съюза), за спешно подпомагане, за Европейската мрежа за миграцията и за техническа помощ по инициатива на Европейската комисия.

В България управляващ орган на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ) е дирекция „Международни проекти“ (ДМП) – структура на Министерството на вътрешните работи за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори. ДМП подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от фонд „Убежище, миграция и интеграция“, които включват дейности за закрила и интеграция на търсещи и получили международна закрила в България.

www.mvr.bg/dmp

Специфични действия

В допълнение към отпуснатата им сума съгласно тяхната национална програма, държавите членки може да получат сума за изпълнението на специфични действия. Тези действия (изброени в приложение II) изискват държавите членки да си сътрудничат помежду си и водят до значителна добавена стойност за Съюза.

Програмата на ЕС за презаселване

Всяка държава-членка може да получава на всеки две години допълнителна сума, която се базира на еднократна сума в размер на 6000 евро за всяко презаселено лице, която ще се увеличи на 10 000 евро в съответствие с общите приоритети (като Регионални програми за закрила) и за групи уязвими лица.

Бюджет

Финансовият пакет за изпълнението на Фонда за периода 2014-2020 г. се определя на 3,137 млрд. евро по текущи цени.

Детайли относно изпълнението на Фонда може да се видят в Регламент (ЕС) № 514/2014.

Обявяването и процедурите за кандидатстване в България се осъществяват чрез онлайн системата ИСУН.

Европейски социален фонд

Европейският социален фонд е основният инструмент на Европа за подпомагане на работни места, за оказване на помощ за хората при намиране на по-добра работа и за гарантиране на по-справедливи възможности за работа за всички граждани на ЕС. Той работи като инвестира в човешкия капитал на Европа – нейните работници, нейните млади хора и всички лица, търсещи работа. Финансирането по линия на ЕСФ на стойност 10 милиарда евро на година подобрява перспективите за намиране на работа за милиони европейци, по-специално за онези, които са затруднени с намирането на работа.

Европейският съюз е ангажиран със създаването на повече и по-добри работни места и на едно социално приобщаващо общество. Тези цели стоят в основата на стратегията Европа 2020 за генериране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС. ЕСФ играе важна роля за реализиране  целите на Европа и за смекчаване на последствията от икономическата криза – по-специално повишаване нивата на безработицата и  на бедността.

Определяне на приоритети

Европейската комисия и държавите от ЕС като партньори определят приоритетите на ЕСФ и това как да се изразходват ресурсите. Един от приоритетите е повишаване  адаптивността на работниците с нови умения и на предприятията с нови начини на работа. Други приоритети са насочени към подобряване на достъпа до заетост: като помагат на младите хора при прехода им от училището към работното място или обучават по-малко квалифицирани лица, търсещи работа, за да подобрят техните перспективи за работа. Всъщност възможностите за професионално обучение и за обучение през целия живот с цел осигуряване на нови умения за хората съставляват значителна част от много проекти на Европейския социален фонд.

Друг приоритет е насочен към оказване на помощ за хората от групи в неравностойно положение да получат работа. Това е част от стимулирането на „социалното включване“ – знак за важната роля, която заетостта играе при подпомагането на хората да се интегрират по-добре в обществото и всекидневния живот. Финансовата криза доведе до удвояване на усилията за задържане на хората на работа или за осигуряване на подкрепа за бързото им връщане на работа, в случай че  изгубят работните си места.

Водещо ведомство в България  е Министерството на труда и социалната политика.

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/2914

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР)

ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

България, както и останалите държави членки на ЕС, също формулира свои национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, а именно: (1) не по-малко от 76% от населението между 20 и 64-годишна възраст да е в заетост към 2020 г. и (2) намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г. Постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР.

Водещо ведомство в България  е Министерството на труда и социалната политика.

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6946

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица

Фондът следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността с крайна цел премахване на най-тежките форми на бедност в Съюза, като подпомага националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане с цел облекчаване на хранителния недоимък и тежките материални лишения и/или с цел подпомагане на социалното приобщаване на най- нуждаещите се лица. Фондът следва да облекчи формите на крайна бедност, които допринасят най-много за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност и хранителния недоимък.

Водещо ведомство в България  е Министерството на труда и социалната политика.

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6856

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

вписва своята логика в две основни задачи:

 • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от Република България в рамките на Стратегията „Европа 2020” (постигане на национална цел заложена в Стратегия „Европа 2020“ за достигане на 1,5% от БВП, инвестирани в Научно изследователска и развойна дейност; намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до 11 %; намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000; и увеличаване на заетостта до 76 %);
 • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Водещо ведомство в България  е Министерството на образованието и науката.

http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=20

ДРУГИ ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

Генерална дирекция Регионална политика

Фонд Европейска регионална политика o Фонд Европейска регионална политика  Европейска програма за устойчиво развитие на градската среда

Водещо ведомство в България по Оперативната програма за регионално развитие 2014-2020 е Министерството на регионалното развитие и благоустройството

http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

Главна дирекция „Вътрешни работи“

„Европа за гражданите“ програма за финансиране (2014-2020)
Calls for tenders

Генерална дирекция „Правосъдие”

Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020)

Програма „Правосъдие“ (2014-2020)

Генерална дирекция „Образование и култура”

Програма Еразмус+

Креативна Европа

Other calls for proposals and calls for tenders

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП (малки и средни предприятия)

Еразмус за млади предприемачи
Calls for Proposals

Генерална дирекция „Заетост, социални дейности и включване”

Програма за заетост и социални иновации (ЗиСИ)

Генерална дирекция „Потребители, здравеопазване, земеделие и храни”

Финансиране

Генерална дирекция „Изследване и иновации”

Финансиране

25.06.2017