Информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

На 17 януари 2019 г. дирекция „Международни проекти“  на МВР ще проведе информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. Целта на информационния ден е да бъдат запознати заинтересованите организации с обявените към момента процедури

Отворена процедура за финансиране на прoекти по ФУМИ „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“

 Дирекция Международни проекти на Министерство на вътрешните работи обявява процедура за кандидатстване за финансиране на проекти по Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС. Мерките в поканата са в съответствие с Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила

Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“

На 6 декември Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи Колектив организираха Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“. Целта на събитието беше да бъдат споделени идеи за визията за интеграция

Информационна сесия в Община Брезник

На 28 ноември Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха информационна сесия „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“ в Община Брезник. Участие в сесията взеха и представители на местната власт от Трън,

„Пътят напред“ – Документ относно новите предложения за фондове на ЕС в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2021-2027

Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ЕКРЕ) и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) публикуваха „Пътят напред – документ относно новите предложения за фондове на ЕС в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2021-2027 „. Документът разглежда предложенията, които са

Възможности за финансиране на проекти за интеграция на бежанци и мигранти по програма UIA

Програмата UIA: URBAN INNOVATIVE ACTIONS, включваща финансиране на проекти за интеграция на бежанци и мигранти е отново отноврена за кандидатване за общини. Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2019 Повече информация на официалния сайт на програмата. С примерни проекти по

Изданието на БСБМ „Добри практики в интеграцията на бежанци с Европейко финансиране“ е официално представенo в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС, и е замислен като „едно гише“ за обединяване и предоставяне на съществуваща информация и добри практики в областта на

Проучване на нуждите на лица, търсещи  или получили международна закрила в България

Българският съвет за бежанци и мигранти участва активно в проучване за оценка на нуждите на лицата, търсещи или получили международна закрила в България, което Представителството на ВКБООН провежда ежегодно в сътрудничество с Държавната агенция за бежанците и гражданското общество. Българският

Форум „Местна интеграция на бежанци: възможности за развитие“

На 24 октомври Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“. Основната цел на събитието беше да събере представители на всички заинтересовани страни, които имат роля