Заетост

 Информационна система за свободни работни места, предлагани за бежанци

Право на заетост

Лицата с предоставен  статут на бежанец или хуманитарен статут имат равни права по отношение на заетост с тези на българските граждани.

Лицата в процедура по предоставяне на международна закрила имат правото да работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила по чл. 29 (3) от Закон за убежището и бежанците, за което се издава служебна бележка.

Достъп до пазара на труда

За улесняване достъпа до пазара на труда

лицата, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, имат право да се регистрират  в териториалното поделение на Агенцията по заетостта дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене, на основание чл. 18 (3) от Закон за насърчаване на заетостта. Съгласно  този член правата могат да упражняват:

 • лицата, на които е предоставено право на убежище;
 • лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.

Регистрацията в дирекции „Бюро по труда” се извършва лично въз основа на:

 • документ за самоличност (лична карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут или карта на чужденец, получил убежище);
 • документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес (в случаите, когато регистрацията в Дирекции „Бюра по труда“ се извършва по адрес, различен от вписания в документа за самоличност);
 • заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, имат равен достъп и ползват всички права по Закона за насърчаване на заетостта относно включване в дейности по заетост и обучение, като при осъществяването на трудовото посредничество не се допуска пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, раса и др.

След регистрация в дирекции „Бюро по труда”,  лицата, търсещи работа, могат да ползват:

 • информация за обявени свободни работни места;
 • информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;
 • посредничество по информиране и наемане на работа;
 • психологическо подпомагане;
 • професионално ориентиране;
 • включване в обучение на възрастни;
 • мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и мерки за заетост и обучение;
 • стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението (чл. 17 от Закона за насърчаване на заетостта).

Регистрацията в дирекция „Бюро по труда” е задължително условие за достъп до обезщетения за безработица и социални помощи и услуги.

Услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта и териториалните поделения, са безплатни и се предоставят на официалния за държавата език – български.

Валидиране на професионална квалификация

Реда и условията за валидиране на професионална квалификация на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, се извършват по реда и условията за българските граждани, регламентирани в Наредба №2 oт 13 ноември 2014 г. за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Според наредбата валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.

Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да улесни достъпа до обучение за  придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на труда.

Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Според чл. 5. (1) от Наредбата институциите, които имат право да извършват валидиране, са: професионални училища; професионални гимназии; училища по изкуствата; спортни училища; професионални колежи; центрове за професионално обучение.

Класификациите на професиите в професионални направления и по степен на професионална квалификация са регламентирани в чл. 8 от ЗПОО. Степените на професионална квалификация, придобивани  по този закон, са първа, втора, трета и четвърта. В чл. 8 (3) са определени изискванията за съответната степен на професионална квалификация. Входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация по част от професия са определени в чл.8 (4). В чл.8 (6) се определя изходящото образователно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация за ученици. Изходящото образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия за лица, навършили 16 години, които се обучават в курсове за придобиване на професионална квалификация, е еднакво с входящото минимално образователно равнище за съответната степен, съгласно чл.8 (7).

Признаване на професионална квалификация

Признаването на професионални квалификации представлява признаване на право за упражняване на определена професия и е регулирано в Закона за признаване на професионални квалификации. Законът се прилага за гражданите на държави членки на ЕС и на трети държави, които са придобили професионални квалификации в други държави членки и в трети държави и желаят да упражняват регулирана професия в Република България като самостоятелно наети или като наети лица.

Признаването се изисква само за регулираните професии. В Република България те са определени в Списъка на регулираните професии, който се приема с Решение на Министерския съвет.

Законът не се прилага за тези, които са придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети държави.

Повече информация в областта на признаването на професионални квалификации и регулираните професии може да се получи от Националния център за информация и документация.

Субсидирана заетост и професионално обучение

В съответствие със Закона за насърчаване на заетостта лицата с бежански или хуманитарен статут имат равен достъп и възможност за участие във всички, подходящи за тях, програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани от Агенцията по заетостта.

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут през настоящата година, могат да се включат в Програма за  заетост и обучение на бежанци, изпълнявана от Агенцията по заетостта.

Задължителните условия за участие в програмата е лицата да са получили статут на бежанец или хуманитарен статут и да са регистрирани в бюрата по труда по постоянен адрес

Информация за работодатели

Работодателите, заинтересовани да назначат бежанци следва да попълнят два документа в Бюрата по труда по адрес на регистрация на фирмата:

 • Декларация за минимални и държавни помощи
 • Заявка за свободно работно място

За всяко безработно лице, наето на субсидирано работно място, на работодателя ще се предоставят средства за трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, както и дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии“, „ТЗПБ“ и „ОЗМ“, ДЗПО и НЗОК и за фонд „Безработица“. Средствата се предоставят за срок до 12 месеца

Право на пенсия

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на пенсия по реда и условията за българските граждани при навършена определена възраст и осигурителен стаж.

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на пенсии, несвързани с трудова дейност, като социална пенсия за старост и социална пенсия за инвалидност.

25.06.2017