Институции и партньори –
Академична общност

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

Магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е първата по рода си програма в България. Магистърската програма е създадена от Факултета по педагогика в сътрудничеството с ВКБООН. Основната цел на програмата е да подготвя бъдещи кадри в подкрепа на бежанците в сфери като жилищно настаняване, образование, социална и културна ориентация, психологическа помощ и др.

Програмата е разработена както за завършили Социални дейности, така и за други специалисти в социалната сфера, които желаят да работят с бежанци и мигранти.

Програмата включва специфични предмети, например:

 • теория на социалната работа с бежанци и мигранти
 • умения за работа с различни категории бежанци и мигранти
 • методическа подготовка за осъществяването на дейности с търсещи закрила и бежанци
 • знания и умения за постигане на оптимална социална интеграция на бежанци и мигранти.

Повече информация на страницата на Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Проект BRiDGE: „Bridge for Researchers in Danger Going to Europe“

Информация за проекта: Проектът e финансиран по програмата на Европейски съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с период на изпълнение 01 април 2018 – 31 март 2020. BRiDGE се ръководи от Bielefeld University (Германия) и се изпълнява в партньорство с организации от Гърция, Швейцария, Турция и България – част от мрежата на Европейската комисия за кариерно развитие и мобилност на учените EURAXESS.

Обща цел на проекта: да подпомогне бакалаври, магистри, докторанти и утвърдени учени, получили статут „бежанец“ на територията на Германия, Гърция, Турция, Швейцария и България да намерят дългосрочна професионална реализация в образователни и научни институции, както и в бизнес организации в Европа.

Основни дейности:

 • разработване на пилотни курсове и провеждане на обучения за социална интеграция и кариерно развитие на учени-бежанци;
 • разработване на пилотни курсове и провеждане на обучения за ментори на учени-бежанци;
 • предоставяне на услуги и подкрепа за индивидуалното кариерно развитие на учените-бежанци;
 • разработване и публикуване на видео ръководство (Video Handbook) за ментори на учени-бежанци.

Целта на курсовете и обученията е да спомогнат за:

 • придобиване на специфични знания, умения и компетенции за успешна реализация на пазара на труда и за по-добра интеграция в обществения живот на учените-бежанци, както и
 • изграждане на професионална взаимовръзка чрез която менторите (от научните и бизнес организации) успешно да консултират, подпомагат и съдействат за професионалното и личностно развитие на учените-бежанци.

В рамките на обученията ще бъдат обхванати темите:

 • за учени: Европейско научноизследователско пространство; Важни аспекти при кандидатстване за работа в научна и в бизнес организация; Избор на най-подходящата автобиография; Подготовка за интервю; Инициативата Science4Refugees и мрежата EURAXESS; Обяви за работа, стипендии и позиции за конкретен проект, публикувани на портала EURAXESS; Преодоляване на  културните различия и адаптация в организационната и социална среда.
 • за ментори: Отговорности и предизвикателства; Ефективна комуникация, мотивиране и създаване на положителен климат; Подходи, ориентирани около обучаемия; Инструменти и техники за електронно обучение; Инициативата Buddy System на мрежата EURAXESS.

Водеща роля в разработването на описаните по-горе курсове и обучения има Координационен център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“ – партньор за България по проекта.

Повече информация за проекта и новини, можете да намерите на: http://www.uni-bielefeld.de/International/projects/bridge/bridge.html

Светлана Димитрова:   тел.: +359 888 694 516;   Еmail: svetlana@fmi.uni-sofia.bg

Марин Бързаков:           тел.: +359 888 804 329;   Еmail: barzakov@fmi.uni-sofia.bg

Мария Дикова:               тел.: +359 898 488 175;   Еmail: mdikova@fmi.uni-sofia.bg

EURAXESS

EURAXESS – Researchers in Motion е уникална общоевропейска инициатива, предоставяща информация и съдействие на професионални изследователи. Мрежата е подкрепяна от Европейския съюз и неговите държави-членки, като членовете на мрежата съдействат за мобилността на изследователите и развитието на кариерата им, като същевременно засилва научното сътрудничество между Европа и света.

EURAXESS е вашият вход също така към Science4Refugees – инициатива на Комисията, която помага на бежанците да намерят подходящи работни места в съвременната предизвикателна изследователска среда. Част от инициативата са изследователите на Science4Refugees Buddies, които подпомагат бежанците-учени при намирането на европейски изследователи, съответстващи на тяхната научна област, научни изследвания и интереси, за обсъждане на проблеми и намиране на решения за тяхната научна кариера.

За повече информация: www.euraxess.ec.europa.eu

Департамент за езиково обучение при Институт за чуждестранни студенти  (ДЕО-ИЧС)

Департамент за езиково обучение – ИЧС предлага курсове по български език за чужденци, включително лица, получили международна закрила.

Включването в курс става след заплащането на съответната такса.

СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Повече информация: www.deo.uni-sofia.bg

ВУЗФ – Университет по финанси, бизнес и предприемачество

MAGNET Network

Мрежата MAGNET обединява европейски организации, активни в областта на подкрепата за мигрантското предприемачество, както и заинтересовани публични и частни участници. Мрежата MAGNET има за цел да подкрепи предприемачеството на мигранти на практическо, политическо и научно ниво. MAGNET ще се стреми да насърчава създаването, по-нататъшното развитие и широкото разпространение на съществуващите схеми за подпомагане на мигрантското предприемачество.

Повече информация: www.migrantacceleration.eu

03.09.2018