Основание

Българският съвет за бежанци и мигранти разработи www.refugee-integration.bg по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от Представителството на ВКБООН в България.

Платформата предлага лесен за ползване информационен ресурс в  подкрепа на служителите в  общините  и на всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на бежанците.

Сайтът е развит с подкрепата на експерти от българските държавни институции и неправителствените организации, работещи по проблеми на  интеграцията на лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут.

Платформата съдържа обстойна информация относно правата и задълженията на лицата с предоставена международна закрила в България, разработена въз основа на нормативната уредба и практика.

Сектори на интеграция

Документи за самоличност

Жилищно настаняване

Здравеопазване

Образование

Социално подпомагане

Събиране на семейство

Българско гражданство

Целева подкрепа

Подготвителен етап

Сключване на споразумение

Изпълнение на споразумението

Източници на финансиране

Институции и партньори

Държавни органи и публични институции
Общини и райони на общини
Структури на гражданско общество
Международни организации
Академична общност
Частен сектор

Други онлайн информационни ресурси

База данни на заинтересованите страни

Мапинг система на интеграционни дейности за бежанци

Национален механизъм за мониторинг и оценка на интеграцията на бежанците